Emotion | Leveringsvoorwaarden Ga naar main content

Leveringsvoorwaarden

We zijn behoorlijk nuchter en houden niet zo van ingewikkelde contracten. We hebben eigenlijk een paar simpele regels. Drie om precies te zijn. 1. We halen voor onze klanten iedere dag alles uit de kast om het beste resultaat te bereiken. 2. Als we toch een keer een fout maken, gaan we net zo lang door tot we het hersteld hebben. 3. En we proberen van iedere samenwerking een feest te maken. Simpel toch?

Mocht je zin en tijd hebben om onze algemene voorwaarden te lezen, dan vind je ze hieronder. En anders mag je ons altijd aan bovenstaande drie regels houden. Dat beloven we!

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Emotion Kommunikatie Buro (hierna: “Emotion”) doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2 Degene met wie Emotion een overeenkomst sluit, dan wel aan wie Emotion een aanbod doet wordt aangeduid als opdrachtgever.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.

2.2 Alle door Emotion gegeven voorlopige dan wel definitieve begrotingen, offertes, prijsopgaven of calculaties hebben een indicatief karakter, tenzij Emotion anders schriftelijk kenbaar maakt. Aan de door Emotion afgegeven prijsopgave(s) kunnen door de contractpartij nooit rechten of verwachtingen worden ontleend.

2.3 Alleen wanneer dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is Emotion gehouden om de contractpartij te informeren bij dreigende overschrijding van een door Emotion afgegeven prijs.

2.4 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de opdrachtgever, geldt dat Emotion gerechtigd is schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden, de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Als de opdrachtgever niet akkoord kan gaan met een dergelijke aanpassing, is de opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden, waarbij de reeds verrichte prestaties verschuldigd blijven. De opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging niet toe indien dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast in verband met gestegen inkoopsprijzen en/of een stijging van BTW en/of andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

3. Aard en duur van de overeenkomst

3.1 Emotion behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht.

3.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Emotion de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan Emotion voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.

3.4 Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd of een bepaald project is het voor de opdrachtgever niet mogelijk om deze tussentijds te beëindigen.

4. Wijziging van de opdracht

4.1 Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Emotion te worden meegedeeld.

4.2 De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door Emotion.

4.3 De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

4.4 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Emotion buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

5. Inschakeling derden

5.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Emotion het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Prijzen en betaling

6.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd alsmede eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2 Alle betalingen dienen op een door Emotion aan te wijzen bankrekening te geschieden. Alle door Emotion kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

6.3 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen 14 dagen.

6.4 Emotion draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.

6.5 Commercialproduktie- en mediakosten alsmede porto- en andere verspreidingskosten dienen door Emotion van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop Emotion tot betaling van deze kosten verplicht is.

6.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Emotion voldoet, is hij - zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente plus 2%.

6.7 Indien Emotion tegen opdrachtgever die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van opdrachtgever met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.

7. Opschorting, staking en ontbinding

7.1 Emotion is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt.

7.2 Bovendien is Emotion gerechtigd de tussen hem en een opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met Emotion gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.

7.3 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is Emotion alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door Emotion gederfde inkomen.

8. Levertijden

8.1 Emotion spant zich er redelijkerwijs voor in de door haar genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Emotion genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Emotion niet en hebben steeds een indicatief karakter.

8.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Emotion en opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

8.3 In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Emotion wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever Emotion een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Emotion in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

8.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Emotion gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Emotion is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

9. Drukwerk, advertenties en andere media-uitingen

9.1 Indien de door voor opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het ontwerpen en vervaardigen van drukwerk heeft het bepaalde in dit artikel te gelden.

9.2 Emotion zal aan de opdrachtgever één of meer proeven ter beschikking stellen. Nadat de laatste (digitale) proef door de opdrachtgever is geaccepteerd, berust de verantwoordelijkheid voor de juistheid van het drukwerk en de teksten bij de opdrachtgever. Als de opdrachtgever niet binnen zeven dagen na ontvangst van de drukproef aangeeft dat er wijzigingen noodzakelijk zijn, zal de drukproef voor akkoord worden gehouden.

9.3 Opdrachtgever kan Emotion nimmer aansprakelijk stellen voor fouten of vergissingen in dit drukwerk, behoudens opzet of grove schuld. Indien door welke oorzaak dan ook fouten in het drukwerk voorkomen, die de opdrachtgever nopen tot een aanpassing van het drukwerk, zal deze aanpassing hebben te gelden als meerwerk en zullen de daarmee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening (kunnen) worden gebracht, volgens het gebruikelijke, door Emotion gehanteerde tarief.

9.4 Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat Emotion de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van de media-uiting, schriftelijk reclameren.

9.5 Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat de gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden.

10. Specificaties en ontwikkeling van programmatuur/website

10.1 Indien de door voor opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden bestaan uit de ontwikkeling van programmatuur en/of websites heeft het bepaalde in artikel 10, 11 en 12 te gelden.

10.2 Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur of website aan Emotion zijn verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur of website ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden.

10.3 Emotion zal de programmatuur en/of website met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het ontwerp en - in voorkomend geval - met inachtneming van de met opdrachtgever schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Emotion verlangen dat opdrachtgever zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.

10.4 Opdrachtgever aanvaardt de programmatuur en/of website in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’). Emotion is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

10.5 Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal Emotion de ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door hem te bepalen termijn na het aangaan van de overeenkomst aanvangen.

10.6 In de prestatieverplichtingen van Emotion zijn niet begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of de website, en/of het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door Emotion tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Emotion verlangen dat opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Emotion in rekening gebracht.

11. Aflevering en installatie

11.1 Emotion zal, te zijner keuze, de programmatuur op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door Emotion te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de programmatuur online aan opdrachtgever voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van de Emotion in papieren dan wel digitale vorm in een door Emotion bepaalde taal verstrekt.

11.2 Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal Emotion de programmatuur bij opdrachtgever installeren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten, instellen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

11.3 Tenzij Emotion op grond van de overeenkomst de programmatuur en/of website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van opdrachtgever zal ‘hosten’, zal Emotion de website op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan opdrachtgever afleveren dan wel online aan opdrachtgever voor aflevering beschikbaar stellen.

12. Acceptatie

12.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. In voornoemd geval zal de programmatuur bij de aflevering of, indien een door Emotion uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door opdrachtgever.

12.2 Indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de leden 3 tot en met 10 van dit artikel van toepassing.

12.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door Emotion schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. Emotion heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de programmatuur dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.

12.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Emotion uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is opdrachtgever niet gerechtigd de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Opdrachtgever zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.

12.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, is opdrachtgever verplicht te toetsen of de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan de door Emotion schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerk- programmatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.

12.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a. indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode; dan wel

b. indien Emotion vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 5 van dit artikel ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld; dan wel

c. indien opdrachtgever gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming.

12.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal opdrachtgever uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan Emotion rapporteren. Emotion zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Emotion gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleem vermijdende beperkingen aan te brengen.

12.8 Opdrachtgever mag de acceptatie van de programmatuur niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten.

12.9 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

12.10 Acceptatie van de programmatuur als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Emotion gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de programmatuur en, indien tevens de installatie van de programmatuur door Emotion is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie.

13. Hostingdiensten

13.1 Indien de door voor opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden bestaan uit de ontwikkeling van programmatuur en/of websites heeft het bepaalde in artikel 13 en 14 te gelden.

13.2 Emotion zal de met opdrachtgever overeengekomen hostingdiensten verrichten.

13.3 Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur tot voorwerp heeft, zal opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet over- schrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor opdrachtgever gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door opdrachtgever niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal Emotion een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.

13.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal opdrachtgever zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, instellen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur , overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Emotion is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

13.5 Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.

13.6 Emotion kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Emotion zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buitenkantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met opdrachtgever.

13.7 Indien Emotion op grond van de overeenkomst diensten voor opdrachtgever verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dient opdrachtgever de regels en werkwijze van de desbetreffende instantie(s) in aanmerking te nemen. Desgevraagd zal Emotion een schriftelijk exemplaar van die regels aan opdrachtgever verstrekken. Emotion aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door opdrachtgever beoogde resultaten. Opdrachtgever is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Emotion gebruikelijke tarieven, verschuldigd. Emotion staat er niet voor in dat een door opdrachtgever gewenste domeinnaam aan opdrachtgever wordt toegekend.

14. Notice and Take Down

14.1 Opdrachtgever zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke verplichting.

14.2 Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Emotion steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever zal op eerste schriftelijk verzoek van Emotion data en/of informatie onverwijld van de systemen van Emotion verwijderen, bij gebreke waarvan Emotion gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Emotion is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 12.1 aan opdrachtgever per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen. Het voor- gaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door Emotion jegens opdrachtgever. Emotion is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

14.3 Van Emotion kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en Emotion schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

15. Aansprakelijkheid

15.1 De totale aansprakelijkheid van Emotion wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de dekking die de verzekering biedt.

15.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de totale aansprakelijkheid van Emotion wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

15.3 Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor zes maanden.

15.4 De aansprakelijkheid van Emotion voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Emotion voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Emotion voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van opdrachtgever verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

15.5 De in lid 1 tot en met lid 4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Emotion.

15.6 Tenzij nakoming door Emotion blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Emotion wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever Emotion onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Emotion ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Emotion in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

15.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Emotion meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Emotion vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

16. Overmacht

16.1 In geval Emotion door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zulks te zijner keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: de omstandigheid dat leveranciers van Emotion of door Emotion ingeschakelde derden niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, stakingen of werkonderbrekingen, brand, weersomstandigheden, machinebreuk stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van computers, gereedschappen of materialen en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Emotion hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

17 Gebruiksrecht

17.1 Emotion stelt de in opdracht van opdrachtgever gemaakte materialen c.q. ontwikkelde programmatuur c.q. website en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan opdrachtgever ter beschikking.

17.2 Emotion stelt aan opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen ontwikkelde programmatuur c.q. website en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet- overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

17.3 De verplichting tot terbeschikkingstelling door Emotion en het gebruiksrecht van opdrachtgever strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van opdrachtgever strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien opdrachtgever bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

17.4 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, in welk geval opdrachtgever gerechtigd zal zijn wijzigingen in de programmatuur aan te brengen. Emotion is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken.

17.5 Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven.

17.6 Partijen houden het er voor dat de tussen partijen gesloten overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

17.7 Emotion is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur. Indien in afwijking van hiervoor vermelde Emotion gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur te verlenen, kan Emotion verlangen dat opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.

17.8 Slechts indien uit de inhoud van de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerp- en ontwikkelkosten volledig en uitsluitend door opdrachtgever worden gedragen, gelden - zulks in afwijking van het bepaalde in de leden 3 tot en met 7 van dit artikel - voor opdrachtgever geen beperkingen in het recht tot gebruik van de materialen, programmatuur en/of website indien en voor zover opdrachtgever alle facturen van Emotion heeft voldaan.

18. Intellectuele eigendom

18.1 Indien Emotion bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Emotion niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Emotion aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.

18.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Emotion, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet- exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

18.3 Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteurs- rechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

19. Overdracht en plichten

19.1 Opdrachtgever zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

19.2 Emotion is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Emotion gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.